notext

כתיבת קורות חיים לבודק תוכנה

24-01-2018

בעת כתיבת קורות חיים לבודק תוכנה על קורות החיים להיות מותאמים לכל משרה שכן זהו שוק מגוון ביותר.
כלומר, יש צורך ביותר מהכנת פורמט קורות חיים אחד, ורצוי שכל גרסה כזו תדגיש תחומים שונים.
זאת על פי העבודה שאליה אתם מתמיינים.
בנוסף, מומלץ לציין קורסים מקצועיים, אם עברתם כאלו, וסוגי בדיקות שביצעתם במשרות קודמות.

חלק בלתי נפרד מכתיבת קורות חיים לבודק תוכנה כולל פירוט אודות ניסיון תעסוקתי בשפות תכנות שאתם שולטים בהן אולפחות שיש לכם הכרות עמן.
הבהירו למעסיק שקורא את קורות החיים

תמונה בודק תוכנה

מה ההתמחות שלכם.
תוכלו לעשות זאת על ידי הרחבה לגבי תפקידים

קודמים לרבות באלו כלים הייתם צריכים להשתמש.
רצוי מאוד להדגיש אם שווי פרויקטים שעבדתם עליהם היה גבוה במיוחד. לשירותכם, קורות חיים לדוגמא לבודק תוכנה שתוכלו להיעזר בהם.

התחל