notext

כתיבת קורות חיים מקצועית לבנקאי

24-01-2018

כתיבת קורות חיים מקצועית לבנקאי צריכה לשדר רצינות, יסודיות, שירותיות ומוטיבציה להתפתחות בעולם הפיננסי.
הקפידו לציין תכונות אלו עוד בתמצית של מבנה קורות החיים שלכם.
בענף זה יש יתרון לבוגרי תואר ראשון בתחום פיננסי כמו כלכלה וחשבונאות, אך ניתן להשתלב כבנקאי גם ללא השכלה בעלת זיקה ישירה ומדויקת לענף.

בתחום הבנקאות דרושה שירותיות אך גם אוריינטציה מכירתית, משום שיהיה עליכם לקדם מוצרים בנקאיים שונים.
למשל, הלוואות, פיקדונות ושירותים נלווים.
הדגישו תחת ניסיון תעסוקתי משרות קודמות שדרשו כישורים כגון אלו (בעדיפות למשרות בתחומים משיקים כמו בחברות אשראי וביטוח).
בנוסף מדובר במשרה המקפלת בחובה אפשרויות קידום אז רצוי להסביר בקורות החיים שאתם מעוניינים להתפתח וללמוד.
להלן קורות חיים לדוגמה שתוכלו להיעזר בהם.

התחל