notext

קורות חיים לדוגמא פסיכולוג

03-01-2018

קורות חיים פסיכולוג

איך לכתוב קורות חיים לפסיכולוג?
בשונה מכל תבנית קורות חיים אחרת, במקרה זה נפתח במספר פסיכולוג ומספר מומחה. בניסיון התעסוקתי ציינו התמחויות קליניות אשפוזיות או מרפאתיות ואת סוג הטיפול שעסקתם בו (דינאמי, CBT וכדומה).
כמו כן, כדאי להדגיש אם צברתם שעות הדרכה רבות במיוחד, אם טיפלתם באופן קבוצתי או משפחתי כחלק מהעבודה, וכן כל דבר שיכול להמחיש את נפח תפקידיכם הקודמים.

במידה שאתם בשלב ראשוני של הקריירה כפסיכולוגים, כשאתם ניגשים לעניין כתיבת קורות חיים שלבו תחת תעסוקה קודמת את תקופת הפרקטיקום. הדגישו אוכלוסייה טיפולית מורכבת מבחינה קלינית, במיוחד אם מדובר על מסגרות פסיכיאטריות. על אף שבתקופת ההכשרה טרם קיבלתם התמחות, דברים אלה יכולים לשקף ניסיון והיכרות עם מגוון אוכלוסיות. לפניכם דוגמא לקורות חיים לפסיכולוג שתוכלו להיעזר בה.

 

התחל